unportal
  • Imprimeix

Preus de la matrícula

Un curs de 60 crèdits costa entre 450 i 2.500 e., segons la renda familiar

 

Des del curs 2012-2013, a Catalunya el preu públic dels graus no és el mateix per a tothom. El 2018-2019 la forquilla de preus es mou entre els 450 i els 2.500 euros, aproximadament, per un curs sencer.

L'estudiant ha de pagar per cada crèdit en què es matricula per primera vegada una quantitat que es vincula, d'una banda, amb el llindar de renda (ingressos, nombre de membres de la unitat familiar i patrimoni) i, de l'altra, amb la categoria de preus a la qual pertany el grau (A, B o C), una classificació que es confecciona d'acord amb el cost que té impartir cadascun dels estudis.

La major part de l'alumnat acaba pagant el preu màxim fixat (el que s'estableix per al llindar 6). Els que es troben entre els llindars 1 i 5 es beneficien de les beques Equitat de la Generalitat, destinades a subvencionar parcialment la matrícula.

El pagament de la matrícula es pot fraccionar. A banda, les rendes més baixes es poden beneficiar de les beques del Ministeri d'Educació.Tres categories de graus

Per determinar el preu de la matrícula d'un grau el primer que cal tenir present és si la titulació pertany al grup del coeficient d'estructura docent A, B o C. Es tracta d'un sistema que classifica les carreres pel seu cost en instal·lacions i recursos. Els estudis d'ADE i Dret, per exemple, estan adscrits al coeficient A, mentre que Arquitectura o Farmàcia estan associats al B, i Medicina, Infermeria i les enginyeries, al coeficient C.

Si voleu saber a quin grup pertany el grau que us interessa consulteu l'enllaç:

Set llindars de renda

Un cop conegut el coeficient de l'estudi de grau triat, s'ha de conèixer el llindar de renda en què es troba l'estudiant. Hi ha set trams diferents (del 0 al 6). El nombre d'integrants de la família i la suma d'ingressos determina el llindar en què es troba cadascú.

Per exemple, l'alumne que forma part d'una unitat familiar que, a efectes de la declaració de la renda, està formada per quatre membres i supera els 48.349,22 euros d'ingressos nets anuals, haurà de pagar el preu màxim, o sigui 25,27 euros per crèdit si es tracta d'un grau del coeficient A; 35,77 euros si és del coeficient B, i 39,53 si és del C.

Si tenim en compte que un curs complet consta de 60 crèdits, la matrícula li costarà entre 1.516 euros, si fa Dret, i 2.372 si opta per Medicina. A banda, haurà de satisfer uns 140 euros més de despeses de gestió administrativa.
 

Ajuts

El sistema d'ajuts instaurat per la Generalitat el 2012 permet que els estudiants amb una renda familiar situada entre els llindars 1 i 5 puguin aconseguir una subvenció parcial del preu de la matrícula, batejada com a beca Equitat, que redueix el preu del crèdit entre un 10% i un 50%. Els alumnes amb una renda de nivell 0 són els que tenen dret a rebre una beca del Ministeri d'Educació si compleixen els requisits acadèmics exigits.
 

Exempcions

Els estudiants de famílies nombroses de categoria especial estan exempts del pagament de la matrícula. Els que pertanyen a la categoria general paguen el 50%.

Els que tenen matrícula d'honor com a mitjana de l'expedient de batxillerat o són premi extraordinari de batxillerat també tenen dret a l'exempció el primer any del grau. En anys successius, els crèdits universitaris amb matrícula d'honor donen dret a la gratuïtat d'un nombre idèntic de crèdits en el curs en què es matriculi l'estudiant.

Els matriculats amb un índex de discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes d'actes de terrorisme i violència de gènere tenen la matrícula gratuïta.

Les famílies monoparentals gaudeixen també de beneficis.
 

El cas de les enginyeries

El 2013 les enginyeries es van encarir entorn d'un 10% perquè els crèdits d'aquestes titulacions van passar a formar part del grup d'estudis als quals s'aplica l'anomenat coeficient d'estructura docent C (el més elevat), com Medicina o Veterinària. El curs 2012-13 pertanyien al grup B.

Això va fer que el preu de cada crèdit augmentés 3,76 euros, o sigui, que un any acadèmic sencer (60 crèdits) passés a costar 225,60 euros més que l'any anterior si l'estudiant es trobava en el llindar de renda número 6, el més habitual.

La falta de transparència a l'hora d'aprovar l'augment va forçar una rectificació, de manera que Universitats ha continuat aplicant el preu del coeficient B als estudiants d'enginyeries, tot i que no tinguin dret a obtenir una Beca Equitat. Per beneficiar-se d'aquesta reducció, però, els alumnes afectats ho han de demanar.
 

Recàrrecs per a segones, terceres i quartes matrícules

Quan l'estudiant es matricula d'un crèdit per segona vegada, el preu s'encareix, multiplicant-se per 1,2; si és la tercera matrícula, es multiplica per 2,6, i quan es tracta de la quarta matrícula, per 3,6.
 

Pagament

A l'hora de matricular-se, tothom haurà de satisfer com a màxim el 60% de l'import que li correspon pagar. La resta s'haurà de fer efectiu el mes de desembre. A totes les universitats públiques és possible fraccionar el preu de la matrícula en 10 mensualitats. Els que tenen dret a rebre una beca del Ministeri d'Educació no hauran d'entregar cap quantitat d'entrada fins que no es resolgui de forma definitiva la petició de gratuïtat.