unportal
  • Envia a un amic
  • Imprimeix

Beques i ajuts

Subvencions, descomptes i préstecs

 


El nivell de renda familiar determina si els estudiants de grau de les universitats públiques i centres universitaris privats tenen dret a una beca del Ministeri d'Educació, tot i que també han de complir amb uns requisits acadèmics mínims.

A banda de les beques estatals, des del curs 2012-2013 a les universitats públiques catalanes el preu de la matrícula es vincula al llindar econòmic familiar. En funció dels recursos de la unitat familiar es pot obtenir una rebaixa d'entre el 10% i el 80% del preu de la matrícula.

La subvenció, que rep el nom de beca Equitat, s'ha de sol·licitar a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris (AGAUR).

Els centres universitaris privats també disposen de programes de beques per atraure estudiants amb un bon expedient i per ajudar els que tinguin dificultats econòmiques a assumir el cost del grau.  Beques de caràcter general del Ministeri d'Educació (web MECD)

La beca general del Ministeri d'Educació cobreix l'import dels crèdits en què l'estudiant es matricula per primer cop.

A aquest tipus d'ajut se'n poden afegir tres més: 1.500 euros addicionals vinculats al nivell de renda familiar; uns altres 1.500 si l'estudiant ha de residir durant el curs lluny de casa, i, finalment, una quantitat variable que es determina a partir d'una fórmula de càlcul en què intervenen la renda i el rendiment acadèmic, amb un mínim de 60 euros.

Els estudiants dels centres privats també poden demanar-les, tot i que el preu del crèdit que es subvenciona és el públic, no el privat.

La convocatòria es publica a mitjans d'agost
La sol·licitud es pot fer a partir del moment en què es publica la convocatòria i és possible demanar la beca fins a l'octubre.

Per poder formalitzar la matrícula com a becari condicional, o sigui sense haver de pagar-la, s'ha d'aconseguir prèviament una acreditació econòmica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

  Beca Equitat de la Generalitat (web AGAUR)

Les beques Equitat són atorgades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat i estan adreçades als estudiants de les universitats públiques. Es van crear el curs 2012-2013, coincidint amb un augment substancial de les taxes universitàries.

Els beneficiaris d'aquests ajuts arriben a obtenir un descompte del preu de la matrícula d'entre el 10% i el 80%, en funció de la seva renda i del patrimoni familiar disponible (es poden consultar els trams de renda familiar a la pàgina de PREUS DE LA MATRÍCULA).

Les sol·licituds es fan de juliol a octubre
El termini de presentació de les sol·licituds s'obre al juliol i es perllonga fins a mitjans d'octubre. L'Administració té temps fins a mitjans de gener com a màxim per resoldre-les.

Com que la matrícula se satisfà generalment en dos terminis, l'últim al desembre, és probable que sigui aleshores quan l'estudiant vegi materialitzat l'ajut.

El primer pas: l'Oficina Virtual de Tràmits
El procediment s'ha d'iniciar demanant, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, un certificat merament informatiu que acrediti quina és la renda familiar de l'estudiant. Un cop es disposa d'aquest document, que s'expedeix en pocs dies, es pot demanar l'ajut.

  Préstecs per al pagament fraccionat de la matrícula (web AGAUR)

És possible fraccionar la totalitat de l'import de la matrícula, fins a un màxim de 7.000 euros, en un mínim de 6 quotes.

No es cobra cap tipus d'interès, només una quota de 24 euros en concepte de comissió d'obertura del préstec, ja que els diners els aporten dues entitats financeres que han subscrit un conveni amb la Generalitat.

El préstec s'ha de sol·licitar a l'hora de formalitzar la matrícula. El termini es tanca el 30 d'octubre.
 

  Ajuts de matrícula per circumstàncies personals sobrevingudes

Les universitats ofereixen ajuts als estudiants de grau que, per circumstàncies sobrevingudes durant el curs, i alienes a una decisió individual, no puguin pagar la matrícula o seguir estudiant a la universitat.

Els ajuts, que s’atorguen una sola vegada, cobreixen en alguns casos la matrícula i, en d’altres, es concedeix una quantitat addicional.

Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altra beca pública per la mateixa circumstància durant aquell curs.

Resultats selectivitat

La selectivitat

Top 20 públic

Top 10 privat

Preus de la matrícula